Kjördæmafélag Suðvesturkjördæmis

Umræða hefur verið í þó nokkurn tíma hvernig efla megi aðildarfélög í Kraganum og hvernig hægt sé að undirbúa komandi kosningar í kjördæminu. Kjördæmisfélag Suðvesturkjördæmis var stofnað 2016 í aðdraganda Alþingiskosninga. Aðildarfélög í Kraganum hafa rætt sín á milli um að boða til aðalfundar kjördæmafélagsins og leggja til viðeigandi lagabreytingartillögur og setja starf félagsins aftur af stað.

Ég afrita hér lög þau sem samþykkt voru á stofnfundi Kjördæmafélags SV kjördæmis 2016 og væri gott að fá tillögur að lagabreytingartillögum svo og hugarstorm um skipulag þess, starf og tengingu við aðildarfélög innan kjördæmisins annars vegar og annara kjördæmafélaga hins vegar. Þessar lagabreytingartillögur gætu einnig mótast eftir því sem að unnið verður í strúktúr Pírata.

Það væri æskilegast að geta boðað til aðalfundar sem fyrst á nýju ári.

Lög SV kjördæmis frá stofnfundi 2.febrúar 2016

1. Heiti

=====

1.1. Heiti félagsins er Píratar í Suðvesturkjördæmi. Aðsetur þess er í Reykjavík en varnarþing Héraðsdómur Reykjaness.

1.2. Skammstöfun félagsins er PíSuv.

2. Hlutverk

=====

2.1. Markmið félagsins er að bjóða fram og auglýsa lista til Alþingiskosninga fyrir hönd aðildarfélaga Pírata í Suðvesturkjördæmi.

2.2. PíSuv er aðildarfélag Pírata. Starfssvæði þess er Suðvesturkjördæmi; það er Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Kjósarhreppur.

2.3. Aðild að PíSuv er opin öllum öðrum svæðisbundnum aðildarfélögum Pírata sem starfa innan Suðvesturkjördæmis.

2.4 PíSuv skal stuðla að samvinnu svæðisfélaga Pírata í Suðvesturkjördæmi, til að mynda í málefnastarfi.

3. Félagsmenn

=====

3.1. Einstaklingur með íslenska kennitölu, og lögheimili eða fasta búsetu í Suðvesturkjördæmi, sem er 16 ára á árinu eða eldri er félagsmaður frá sendingu inntökubeiðnar fram að úrsögn eða andláti. Inntökubeiðni annarra er borin undir stjórn félagsins til samþykktar.

3.2. Inntökubeiðnir í félagið skulu vera skriflegar eða rafrænar. Inntökubeiðni skal send annaðhvort stjórn félagjsins eða félagatali Pírata. Félagsmaður er sjálfkrafa aðili að Pírötum.

3.3. Félagsmenn aðildarfélaga skulu sjálfkrafa vera félagsmenn PíSuv.

4. Aðalfundur

=====

4.1. Að minnsta kosti einn aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí ár hvert. Að öðrum kosti getur framkvæmdaráð Pírata boðað aðalfund.

4.2. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með óvefengjanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað.

4.3. Einfaldur meirihluti skráðra félagsmanna PíSuv sem viðstaddir eru aðalfund ræður úrslitum mála nema um annað hlutfall sé kveðið í lögum þessum. Allir viðstaddir skulu hafa málfrelsi og tillögurétt.

4.4. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

  2. Skýrsla stjórnar lögð fram

  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

  4. Lagabreytingar

  5. Kosning stjórnar

  6. Kosning í önnur embætti samkvæmt lögum þessum

  7. Önnur mál

4.5. Stjórn félagsins boðar til aðalfundar.

4.6. Á félagsfundi skv. 6. kafla er hægt að leggja fram tillögu um að boða til aukaaðalfundar. Sé hún samþykkt á félagsfundinum skal hún sett beint í kosningu í rafrænu kosningakerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Sé hún samþykkt af meirihluta þátttakenda í rafrænu kosningakerfi Pírata er stjórn félagsins rétt og skylt að boða aukaaðalfund eins fljótt og mögulegt er. Einungis skráðum félagsmönnum PíSuv er heimilt að taka þátt í kosningunni.

4.7. Starfsár stjórnar er frá aðalfundi til aðalfundar. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs og leggja fram reikninga. Reikningsár PíSuv er almanaksár.

4.8. Á aðalfundi skulu kosnir tveir skoðunarmenn reikninga.

5. Stjórn

=====

5.1. Stjórn félagsins annast almenna stjórn og rekstur félagsins. Hún, ásamt félagsfundum skv. 6. kafla, fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

5.2. Formaður og varaformaður stjórnar er kjörinn á aðalfundi með Schulze aðferð.

5.3 Hvert aðildarfélag PíSuv skipar einn stjórnarmann ásamt varamanni. Aðildarfélag má skipta út stjórnarmanni eða varmanni með viku fyrirvara.

5.4. Stjórn velur ritara og gjaldkera og skiptir með sér verkum.

5.5. Missi stjórnarmaður kjörgengi í stjórn félagsins á meðan kjörtímabilinu stendur skal hann víkja tímabundið úr henni þar til hann öðlast aftur kjörgengi og skal varamaður koma í hans stað.

Varamaðurinn skal öðlast þau réttindi sem aðalmaður fékk við sitt kjör.

5.6. Séu færri en þrír með réttindi aðalmanns í stjórn skal boða til aukaaðalfundar eins fljótt og mögulegt er og kjósa í stjórn að nýju.

5.7. Kjörgengur til stjórnar félagsins er hver sá félagsmaður PíSuv sem ekki gegnir kjörnum embættum til sveitarstjórnar eða Alþingis.

5.8. Alla stjórnarmeðlimi og varamenn skal boða á stjórnarfund með minnst viku fyrirvara. Stjórnarfundir skulu vera opnir félagsmönnum nema undir þeim liðum er fjallað er um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari. Slík mál skulu afgreidd í upphafi eða lok fundar, eftir því sem kostur er.

5.9. Þó má boða stjórnarfund með minna en viku fyrirvara ef svo skjót afgreiðsla máls er brýn. Ákvarðun er ekki tekin á slíkum stjórnarfundi nema aukinn meirihluti stjórnar veiti henni brautargengi. Sé ákvörðun samþykkt með þessum hætti tekur hún gildi án tafar. Stjórn skal þó á næsta fundi þess, boðuðum með venjulegum fyrirvara, taka málið aftur til afgreiðslu: til staðfestingar eða afturköllunar. Við töku ákvarðana á grundvelli þessarar greinar skal gæta meðalhófs.

6. Félagsfundur

=====

6.1. Félagsmaður má boða til félagsfundar með viku fyrirvara. Fundarboð skal sent á póstlista sérhvers aðildarfélags og póstlista Pírata. Í fundarboði skal koma fram fundarstaður og tímasetning. Stjórn er skylt að boða til félagsfundar samkvæmt skriflegri beiðni fjögurra eða fleiri félagsmanna og taka fram á fundarboði dagskrárefni það sem þeir félagsmenn vilja rætt.

6.2. Félagsfundur er haldinn í Suðvesturkjördæmi eða í Reykjavík nema brýn nauðsyn krefjist að félagsfundur fari fram annarsstaðar.

6.3. Fundarmenn hafa tillögufrelsi, málfrelsi og atkvæðisrétt. Félagsfundur má taka ákvörðun um að tillaga einhvers utan fundarins sé afgreidd en þær skulu vera skriflegar og eintak afhent fundarritara til varðveislu.

6.4. Allar ákvarðanir félagsfundar skulu teknar með einföldum meirihluta en þó með stuðningi að lágmarki þriggja atkvæða. Óski 5% fundarmanna, og eigi færri en þrír, eftir því að tiltekin kosning skuli vera leynileg, skal verða við því. Annars skulu atkvæði vera greidd fyrir opnum tjöldum nema um annað sé sérstaklega kveðið í lögum þessum.

6.5 Fundur boðaður með fyrirvara skemmri en viku er ekki félagsfundur.

7. Lög, stefnumál og atkvæðagreiðslur

=====

7.1. Félagið telst starfhæft nema 18 mánuðir séu liðnir frá síðasta aðalfundi enda sitji enginn kjörinn fulltrúi í opinberu embætti fyrir hönd félagins.

7.2. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með auknum meirihluta atkvæða félagsmanna sem sitja aðalfund. Tillaga að lagabreytingu á aðalfundi skal eigi afgreidd nema hún sé skýr og lögð fram skriflega.

7.3. Lögum félagsins má einnig breyta með samþykki aukins meirihluta greiddra atkvæða í rafrænu kosningakerfi Pírata. Slík atkvæðagreiðsla skal standa í 7 sólarhringa. Sérstök boð skulu send út til félagsmanna um að lagabreytingatillaga sé til kosningar þegar hún hefst.

7.4. Atkvæðarétt innan rafræns kosningakerfis Pírata hafa bæði stofnfélagar félagsins og þeir félagsmenn sem jafnframt hafa verið félagar í Pírötum í að minnsta kosti 30 daga samfellt.

7.5. Stefnu má ákveða með einföldum meirihluta í gegnum rafrænt kosningakerfi Pírata.

7.6. Stefna skal alltaf rökstudd og hafa tilvísun í fyrri ákvarðanir félagsins eða Pírata. Stefna Pírata er sjálfkrafa stefna félagsins nema stefna félagsins tiltaki annað.

7.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga.

7.8. Þegar mál ratar inn í rafrænt kosningakerfi Pírata skal vera settur 7 sólarhringa umræðutími og fer kosning fram um leið og honum lýkur. Kosning skal standa yfir í 7 sólarhringa.

7.9. Sé þörf á skjótri ákvarðanatöku má leggja til, með samþykki stjórnar, hraðmeðferð á tillögu, en hún stendur þá yfir í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundnum kosningum sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar.

7.10. Grunnstefna Pírata skal höfð að leiðarljósi í starfsemi félagsins og grunnstefnu þess. Stefna félagsins má aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

8. Framboð

=====

8.1. Félagsfundur getur óskað eftir frambjóðendum til þingkosninga í Suðvesturkjördæmi eða hrepps- eða bæjarstjórnarkosninga í sveitarfélagi þar sem ekkert annað virkt svæðisbundið aðildarfélag Pírata starfar. Stjórn félagsins auglýsir þá opinberlega eftir frambjóðendum til prófkjörs.

8.2. Auglýsing eftir frambjóðendum skal send hið minnsta jafn víða og fundarboð félagsfundar. Félagsmenn í Pírötum, sem kjörgengir eru til Alþingis, eiga rétt á að bjóða sig fram á lista.

8.3. Atkvæðagreiðslur um framboðslista skulu fara fram í rafrænu kosningakerfi Pírata sem standa skulu yfir í að minnsta kosti 7 sólarhringa en þó aldrei lengur en 10 sólarhringa. Með atkvæðarétt skal fara eftir grein 7.4 og skal þeim félögum er atkvæðarétt hafa tilkynnt að slík framboðslistakosning sé í gangi. Við framkvæmd kosninganna skal að öðru leyti fara eftir lögum Pírata um framboðslistakosningar.

8.4. Á félagsfundi er heimilt að leggja fram tillögu um að kjósa skuli aftur um framboðslista samkvæmt grein 8.3. Sé sú tillaga samþykkt á þeim félagsfundi skal hún borin undir atkvæðagreiðslu í rafrænu kosningakerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Hljóti hún samþykki þar skal auglýst eftir framboðum samkvæmt grein 8.2 og framboðslistakosning endurtekin samkvæmt grein 

8.5. Á löglegum félagsfundi er heimilt að leggja fram tillögu um að draga framboðslista félagsins til baka. Sé sú tillaga samþykkt á þeim félagsfundi skal hún sett í atkvæðagreiðslu í rafrænu kosningakerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Sé hún samþykkt í rafrænu kosningakerfi Pírata skal framboðslisti félagsins dreginn tilbaka hafi hann verið lagður fram en ella skal honum ekki skilað inn. Það skal gjört án tafar en þó eigi fyrr en sólarhringur er liðinn frá því úrslitin voru opinberlega tilkynnt. Hafi ágreiningi um lögmæti ákvörðunarinnar verið tilkynntur stjórn félagsins með formlegum hætti innan sólarhrings frá því úrslitin voru tilkynnt skal bíða með þá framkvæmd þar til endanleg niðurstaða málsins liggur fyrir. Félagsfundur þar sem tillaga samkvæmt þessari grein er borin upp þarf að fara fram að minnsta kosti 21 sólarhring áður en auglýstur kjördagur hefst, fyrsti kjördagur ef þeir eru fleiri en einn. Hafi framboðslisti verið dreginn til baka samkvæmt þessari grein er þó heimilt að kjósa annan framboðslista samkvæmt lögum þessum.

8.6. Hafi ekki nógu margir frambjóðendur boðið sig fram á framboðslistann til að fylla þann lágmarksfjölda sem kveðið er á um í landslögum skal samt sem áður halda framboðslistakosninguna. Stjórn félagsins er þá heimilt að raða í neðstu sæti listans eftir að kosningin var haldin, upp að þeim lágmarksfjölda sæta sem landslög kveða á um. Notfæri hún sér þá heimild má hún eingöngu raða þeim sem hafa veitt henni skriflegt leyfi til þess ásamt því að uppfylla kjörskilyrði þau sem aðrir frambjóðendur á listann þurftu að uppfylla.

8.7. Þegar framboðslistakosningu lýkur skal stjórn félagsins skila framboðslista félagsins inn til þeirra yfirvalda sem taka við framboðslista fyrir kosningar áður en framboðsfresti lýkur. Skal stjórn félagsins, eftir hennar bestu getu, sjá til þess að framboðslistinn uppfylli öll þau skilyrði sem sett eru svo framboðið sé gilt. Sé framboðslistanum hafnað af yfirvöldum og félaginu gefið færi á að skila inn leiðréttum framboðslista eða að öðru leyti bæta úr annmörkum, skal hún hafa heimild til þess en ekki ganga lengra en nauðsyn krefur í því sambandi. Til þess er stjórn félagsins heimilt að fella út frambjóðendur af listanum vegna skorts á kjörgengi, færa neðri frambjóðendur í efri sæti sem útfellingum nemur og bæta við frambjóðendum neðst á listann. Stjórn félagsins hefur eigi heimild til að endurraða frambjóðendum innbyrðis.

8.8. Atkvæðagreiðslur samkvæmt þessum kafla skulu ætíð vera leynilegar. Fari þær fram á félagsfundi skulu þær vera skriflegar og að öðru leiti fara þær eftir tilhögun félagsfunda samkvæmt lögum þessum. Ákvarðanir samkvæmt þessum kafla má eingöngu taka þegar tilgreint er í fundarboði um að tiltekin tillaga liggi fyrir. Frá því að niðurstaða félagsfundar samkvæmt þessum kafla liggur fyrir skal tilkynna hana, þar sem þess er krafist, innan tveggja sólarhringa frá því fundi var slitið. Framboðslistakosningar sem félagsfundur ákveður á grundvelli þessa kafla skulu hefjast innan tveggja mánaða frá því að tilkynning barst.

8.9. Ekki má halda atkvæðagreiðslu um auglýsingu eftir frambjóðendum til sömu kosninga oftar en einu sinni á sama félagsfundi ef öll formskilyrði atkvæðagreiðslunnar hafi verið uppfyllt. Sama gildir um tillögur um að kjósa aftur á framboðslista eða draga framboð tilbaka. Sé ágreiningur um lögmæti atkvæðagreiðslunnar tekur fundarstjóri ákvörðun um lögmæti hennar en niðurstöðunni má áfrýja samkvæmt 9. kafla. Sé atkvæðagreiðsla dæmd ólögmæt skal hún ógilduð sem og aðrar atkvæðagreiðslur sem niðurstaðan heimilaði.

8.10. Frambjóðendur til lista skulu vera skráðir í Pírata þegar framboð þeirra er lagt fram, ellegar telst framboð þeirra ógilt. Þeir þurfa, áður en framboðslistakosning hefst, að minnsta kosti að skila þeim lágmarksupplýsingum um sig sem þarf til að skila inn framboði í þeim kosningum sem framboðslistinn er fyrir. Séu þeir staðsettir á starfssvæðinu þurfa þeir einnig að skila inn annarri pappírsvinnu áður en framboðslistakosning hefst innan Pírata, eins og undirritaðri yfirlýsingu, sem kjörstjórn krefst á grundvelli landslaga, ellegar þurfa þeir að skila þeim eins fljótt og auðið er. Hafi frambjóðandi ekki skilað inn framangreindum upplýsingum tveim vikum áður en skila á framboðslista er stjórn félagsins heimilt að fella hann út af honum. Þá mega þeir skila inn kynningu á sjálfum sér sem koma skal á framfæri til allra atkvæðisbærra aðila í félaginu áður en framboðslistakosning hefst.

8.11. Frambjóðandi hefur rétt, allt fram að þeim tíma sem framboðslisti er lagður fram á grundvelli greinar 8.7, til þess að óska eftir að hann sjálfur verði felldur út af listanum. Þeir frambjóðendur sem eru neðar á framboðslistanum en sá frambjóðandi, ef einhverjir, skulu færðir upp um eitt sæti.

8.12. Leitast skal við að bjóða fram með sama listabókstaf og önnur félög pírata.

9. Ágreiningur

=====

9.1. Ágreining um túlkun laga þessara og grunnstefnu Pírata má bera undir úrskurðarnefnd Pírata. Um starfshætti úrskurðarnefndar Pírata fer eftir hennar eigin reglum sem og lögum Pírata og grunnstefnu. Til hennar má einnig áfrýja ákvörðunum fundarstjóra og stjórnar félagsins er varðar formskilyrði.

9.2. Ágreiningi um formskilyrði atkvæðagreiðslu skal komið á framfæri innan þriggja sólarhringa frá því hún fór fram eða frá því niðurstaða hennar ætti að verið tilkynnt kvartanda, hvort sem kemur síðar. Hafi kvartandi ekki verið á fundinum þar sem niðurstaðan varð ljós skal miða við frá og með þeim tíma sem tilkynningin ætti að hafa borist til hans, bréfleiðis eða rafrænt, hafi niðurstaðan verið tilkynnt með þeim hætti.

10. Innkoma og rekstraratriði

=====

10.1. Félaginu er heimilt að safna og taka á móti styrkjum ásamt því að stunda sölu á vörum og þjónustu eftir því sem landslög leyfa.

10.2. Rekstrarafgangur/hagnaður af starfsemi félagsins í lok starfstímabils skal fluttur óskertur til þess næsta.

10.3. Stjórn félagsins skal, fyrir lok júnímánaðar hvert ár, skila Pírötum fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum síðastliðins árs til framkvæmdaráðs Pírata.

10.4. Skipti félagið starfsemi sinni frekar skal framkvæmdaráði Pírata gerð grein fyrir þeirri skiptingu að því leyti sem hún hefur áhrif á félagaskráningu.

11. Slit félagsins

=====

11.1. Á félagsfundi skv. 6. kafla má bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti viðstaddra fundarmanna tillöguna skal kosið um hana í rafrænu kosningakerfi Pírata í 7 sólarhringa þar sem þarf aukinn meirihluta greiddra atkvæða til að slitin skoðist samþykkt.

11.2. Á aðalfundi skal heimilt að bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki aukinn meirihluti atkvæðabærra aðila tillöguna skoðast slitin samþykkt.

11.3. Aðalfundur Pírata skal hafa heimild til þess að slíta félaginu.

11.4. Félaginu skal slitið sé það ekki lengur starfhæft samkvæmt lögum þessum. Tilkynning um slitin skulu send til allra skráða aðila í félaginu ásamt Pírötum.

11.5. Við slit félagsins skulu eignir þess, ef þeim er að dreifa, renna til Pírata.

==Greinargerð==

 1. gr. Lögheimili félagsins verður á Fiskislóð 31, 101 Reykjavík. Það er jafnframt lögheimili móðurfélagsins, Pírata. Kosningaskrifstofa verður e.t.v. opnuð í kjördæminu sjálfu þegar nær dregur kosningum. Fundir verða líklega haldnir ýmist á Fiskislóð í Reykjavík eða í Gaflaraleikhúsinu Hafnarfirði.

==Upplýsingar varðandi landslög==

Leiðbeiningar um framboð:

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frambod/leidbeiningar/


Í Suðvesturkjördæmi eru þrettán þingsæti (ellefu kjördæmissæti og tvö jöfnunarsæti).

Heimild:  http://www.landskjor.is/landkjorstjorn/frettir-tilkynningar/nr/121


Á lista Pírata í Kraganum verða 26 frambjóðendur. Skrifleg meðmæli verða að lágmarki 390 og að hámarki 520.

Ég legg til að við tökum ekki við styrkjum frá fyrirtækjum,

1 Like

Ég er sammála því. Ég sá fyrir mér að styrkir frá fyrirtækjum værum við ekki í ne að veita styrki til fyrirtækja eða samtaka. Framlög frá einstaklingum miðað við landslög og gegnsætt í bókhaldinu finnst mér í lagi.